Ring oss på
020 78 78 78
 
| Logga in
Inga ordrar
Produktmeny


Fyndlistan
Köpvillkor, privatkunder
MISCO AB, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENTER

 

MISCO AB, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENTER

 

Nedan följer Misco AB:s, org.nr 556442-1435, ("Misco") allmänna villkor ("Villkoren") för konsumenter som handlar från webbplatsen misco.se ("Webbplatsen"). Med "Produkt" avses i dessa villkor varor eller tjänster som Misco tillhandahåller. Som konsument omfattas du vid köp från Webbplatsen av gällande konsumentlagstiftning samt av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Miscos kontaktuppgifter återfinns under rubriken "Meddelanden" längst ner i Villkoren.

1.         Allmänt och tillämplighet

1.1.      Villkoren är tillämpliga vid en konsuments beställning via Webbplatsen. Villkoren utgör en del i avtalet mellan Misco och kunden ("Kunden") och reglerar avtalsförhållandet mellan dem, i den mån tvingande lagstiftning inte föreskriver annat.

 

1.2.      Webbplatsen ägs av Misco och dess innehåll ägs av Misco eller används med särskild tillåtelse enligt licens. Innehållet är skyddat av marknads- och immaterialrättslig lagstiftning. Innehåll på Webbplatsen får därför inte obehörigen kopieras eller användas.

 

2.         Beställning och orderbekräftelse

2.1       Genom att lägga en beställning på Webbplatsen accepterar Kunden Villkoren. Genom att acceptera Villkoren intygar Kunden att denne tagit del av och godkänt dem, inklusive behandlingen av personuppgifter enligt kapitel 15 nedan, och förbinder sig att efterleva Villkoren. Samtliga villkor framgår av Webbplatsen.

 

2.2       Ett villkor för att genomföra beställning på Webbplatsen är att Kunden har fyllt 18 år eller har målsmans tillstånd till köpet. Misco äger ensidigt besluta att ändra eller neka en Kunds beställning om Kunden oriktigt uppgivit att denne är åtminstone 18 år. Genom beställningen intygar kunden att denne fyllt 18 år eller har målsmans tillstånd.

 

2.3       Efter att Kunden beställt en Produkt från Webbplatsen skickar Misco en bekräftelse på mottagandet av beställningen. När beställningen har expedierats från Misco skickas en orderbekräftelse till Kunden. Bindande avtal om köp träffas vid orderbekräftelsen.

 

2.4       Den bildinformation om Produkter som återfinns på Webbplatsen utgör enbart illustrationer och återspeglar inte nödvändigtvis Produktens utseende, funktioner, ursprung eller antal. Misco reserverar sig för eventuella bild- eller skrivfel, felaktigt angivna priser och prisjusteringar, felaktig information om Produkts lagerstatus och slutförsäljning samt förbehåller sig rätten att ensidigt korrigera, komplettera eller på annat sätt ändra informationen.

 

2.5       Samtliga Produkter som saluförs på Webbplatsen är avsedda att användas i Sverige, om inte annat uttryckligen anges.

 

3.         Priser och betalning

3.1       Misco publicerar aktuella priser för Produkter på Webbplatsen i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar mervärdesskatt. Priserna inkluderar inte frakt eller betalningsavgifter. Kostnad för frakt och/eller betalning för de olika frakt- och betalningssätt Misco vid var tid erbjuder beräknas vid beställning.

 

3.2       Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Villkoren för respektive betalningssätt framgår på Webbplatsen. Misco har rätt att få betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Misco. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning om Kunden. Kunden kommer i sådant fall att upplysas om detta. Misco äger rätt att neka viss Kund visst betalningssätt om Kunden inte godkänns för det valda betalningssättet eller om det valda betalningssättet inte fungerar vid tillfället för köpet. Misco förbehåller sig, i sådana fall, att ändra det betalningssätt Kunden valt.

 

3.3       Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse enligt lag samt dröjsmålsränta per påbörjad kalendermånad i enlighet med svensk lag.

 

4.         Äganderättsförbehåll

4.1       Misco har äganderätt till Produkterna till dess Kunden i sin helhet fullgjort sitt betalningsåtagande i enlighet med avtal och Villkoren. Kunden äger inte vidaresälja Produkten förrän full betalning erlagts.

 

5.         Leverans och transport

5.1       Produkter som finns i lager skickas normalt inom det antal dagar som anges på Webbplatsen. Produkter som inte finns i lager har en längre leveranstid.

 

5.2       Den förväntade leveranstiden för det aktuella köpet anges i orderbekräftelsen eller i kassan och är endast en uppskattning och ingen exakt tidsangivelse.

 

5.3       Vid leveransförsening underrättar Misco Kunden om detta och bevakar leveransen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar från utlovad tid och detta inte beror på Kunden, har Kunden rätt att häva köpet.

 

5.4       Produkter som ska hämtas ut som paket på utlämningsställe ska hämtas av Kunden inom den tid och enligt de instruktioner som anges i aviseringen. Notera att personlig uthämtning normalt krävs och att giltig legitimation och ordernummer eller annan orderbeteckning ska kunna uppvisas. Kunden får aviseringen om var och när Produkten ska hämtas per e-post, vanlig post eller, om Kunden lämnat mobilnummer, via telefonsamtal eller SMS.

 

5.5       För outlöst försändelse som returneras till Misco, äger Misco rätten att debitera Kunden 313 kronor inklusive mervärdesskatt till täckande av Miscos kostnader för transport och administration.

 

5.6       Misco eller transportören kommer att meddela Kunden om avtalad leveranstid försenas och information kommer att lämnas om ny leveranstid.

 

6.         Avbeställning av order

6.1       Fram till dess att beställningen expedierats hos Misco har Kunden rätt att avbeställa sin order.

 

6.2       Rätten till avbeställning gäller dock inte Produkter där tillverkning påbörjats enligt Kundens specifika önskemål.

 

6.3       För det fall beställd Produkt skulle vara slutsåld eller ej längre saluföras, äger Misco rätt att häva avtalet och återbetala det belopp som Kunden betalat för Produkten.

 

7.         Ångerrätt

7.1       Vid köp av Produkter från Misco via Webbplatsen har Kunden som konsument rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) i den utsträckning som framgår av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att Kunden under vissa förutsättningar har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag Kunden tog emot den beställda Produkten (ångerfristen).

 

7.2       Från ångerrätten undantas följande Produkter och varukategorier:

 

i)           datorprogram samt ljud- och bildupptagningar med bruten försegling/plombering (inklusive teknisk plombering, såsom serienummer),

ii)          Produkter som tillverkas enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel,

iii)         en Produkt som snabbt kan försämras eller bli för gammal,

iv)        en tjänst och fullgörandet har påbörjats med Kundens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang, och

v)         en Produkt som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, t.ex. in-ear hörlurar.

 

7.3       Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Misco meddelas om detta. Meddelande sker genom returformuläret på Misco.se/retur, kontakt med Miscos kundtjänst via telefon eller e-mail retur@misco.se, eller genom följande formulär från Konsumentverket, och ska under alla omständigheter ske innan ångerfristens utgång. Kunden ska i meddelandet även uppge sitt namn, sin adress, ordernummer, fakturanummer, Produktens namn och annan information som kan vara relevant. Meddelandet ska vara klart och tydligt utformat och ange att ångerrätten åberopas.

 

7.4       Vid utövande av ångerrätten återbetalas det belopp som Kunden betalat för aktuell Produkt tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader (om inte ångerrätten endast avser del av order). Ersättning för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Misco erbjuder utgår ej. Produkten ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick, annars äger Misco rätt att göra avdrag på den summa som ska återbetalas med ett belopp som motsvarar Produktens värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde.

 

7.5       Misco kommer att betala tillbaka beloppet i punkt 7.4 inom 14 dagar från det datum då Misco tagit emot den återsända Produkten eller den dag då Kunden har visat att Produkten återsänts till Misco. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om inte hinder mot detta föreligger eller om inte annat överenskommits.

 

8.         Reklamation

8.1       Reklamationsrätten täcker Produkter som är felaktiga enligt avtalet och vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd Produkt ska underrätta Misco om detta så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Om Kunden inte har reklamerat inom 3 år från det att Produkten levererades förfaller Kundens rätt att reklamera.

 

8.2       Kunden ska vid mottagande av Produkten kontrollera att leveransen är fri från skador. Om leveransen är skadad ska detta anmälas omgående till transportören (t.ex. PostNord, DHL, Schenker etc.) och till Misco.

 

8.3       Kunden ska kontrollera varan vid mottagandet för att utan dröjsmål verifiera att varan inte är behäftad med fel och att rätt vara har levererats. Reklamation ska ske till Miscos kundservice per e-post, telefon eller fax. Kunden ska till vid reklamation uppge namn, adress, ordernummer och, i förekommande fall, fakturanummer och andra relevanta uppgifter samt orsaken till reklamationen.

 

8.4       För de fall en Produkt har returnerats och reklamationen har godkänts kommer Misco att ersätta Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Det är Miscos ambition att ersättningen som i normalfallet består av priset för Produkten, ska betalas inom 30 dagar från att Misco mottagit Produkten. Återbetalningen kan dock ta längre tid beroende på Produktens och det eventuella felets art. Misco förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Misco riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

9.         Öppet köp

9.1       Om en Produkt har köpts på öppet köp ska Produkten återsändas oöppnad, oanvänd och oförstörd. Produkten ska återsändas inom 14 dagar efter kunden tagit emot Produkten och i enlighet med vad som anges i kapitel 10 nedan. Återbetalning av Produkt köpt på öppet köp sker normalt inom 14 dagar efter att Produkten kommit åter till Misco.

 

10.       Returer

10.1    Produkt som ska återsändas till Misco p.g.a. ångerrätt, reklamation eller öppet köp (retur) ska paketeras och skickas i originalförpackningen, och i lämpligt ytteremballage. I de fall Produkten har levererats från Misco i specialemballage (såsom ESD-emballage, antistatpåse och liknande) ska varan returneras i samma typ av emballage.

 

10.2    Innan retur ska Kunden kontakta Miscos kundservice för att erhålla ett RMA-nummer (returnummer). Returnumret ska tydligt anges på returförsändelsens yttre emballage.

 

10.3    Kunden står kostnaden och risken för returer om inte annat följer av tvingande lagstiftning. Vid godkänd reklamation kommer Misco att ersätta returkostnaden i efterhand. Misco erbjuder Kunden, efter önskemål, en förbetald paketlapp för retur.

 

10.4    Returer ska märkas med RMA-numret samt skickas till av Misco erhållen adress.

 

11.       Garanti

11.1    Misco erbjuder alltid 1 års garanti för de Produkter Misco säljer, om inget annat anges i respektive Produkts information. För vissa förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner, tonerkasetter, batterier och lampor, gäller i regel dock en garantitid på 6 månader om inget annat anges i informationen för respektive produkt.

 

12.       Ansvar för fel m.m.

12.1    Miscos ansvar för fel i Produkt, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är enbart begränsat till vad som följer av Villkoren och av gällande konsumentskyddslagstiftning. Misco ansvarar för indirekt skada eller för annan eventuell följdskada endast om Misco varit vårdslösa. Misco svarar inte för skada som uppkommit på grund av att Produkten använts på ett annat än enligt Misco eller av tillverkaren angivet sätt. 

 

12.2    Misco ansvarar inte för skada i fall där kunden gjort ingrepp i Produkten, försökt använda Produkten tillsammans med annan utrustning på ett sätt som påverkar Produktens funktion eller ändrat Produkten i egen regi, dvs. inte efter Miscos eller tillverkarens uttryckliga instruktioner. 

 

12.3    Misco tar inget ansvar för kompatibilitet med övriga Produkter oavsett om de tillhandahållits av Misco eller annan part.

 

13.       Support

13.1    Misco erbjuder ingen teknisk support eller användarstöd. För teknisk support och användarstöd ska kunden därför kontakta tillverkaren av produkten. På förfrågan förser Misco Kunden med berörd tillverkares kontaktuppgifter.

 

14.       Användarkonto

14.1    Vid beställning från Webbplatsen har Kunden möjlighet att skapa ett användarkonto. Kunden intygar att uppgifter som lämnas vid skapandet av användarkontot är fullständiga och korrekta.

 

14.2    Kunden förbinder sig att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga och bevara dem på ett betryggande sätt samt aktsamt skydda åtkomsten till användarkontot från obehörigt användande. Om Kunden misstänker att tredje part obehörigen har åtkomst till användarkontot ska Kunden omedelbart underrätta Misco om detta och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa sådan åtkomst, t.ex. genom att byta lösenord.

 

15.       Personuppgifter

15.1    Genom att godkänna Villkoren samtycker du till att Misco samlar in och behandlar personuppgifter enligt nedan. Misco AB, org.nr 556442-1435, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

 

15.2    Misco samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). För att Misco ska kunna fullgöra sina åtaganden krävs att Misco samlar in och behandlar uppgifter om Kunden, vilket inkluderar uppgifter som lämnas i samband med beställning och uppgifter som Kunden lämnar till Misco vid skapande av användarkonto, per telefon, e-post eller brev, såsom namn, personnummer, adress, e-post, konto- och bankuppgifter, telefonnummer, kön, köp- och betalningshistorik, samt IP-adress. Även så kallad icke-personlig identifierbar information samlas in när Kunden besöker Miscos webbplats. Exempel på detta kan vara vilken webbläsare Kunden använder, (Internet Explorer, Chrome eller Firefox m.fl.) vilket operativsystem Kunden använder (Windows, Mac, iOS etc.) eller vilka webbsidor Kunden har besökt på Webbplatsen. Misco behandlar Kundens personuppgifter med största möjliga omsorg och kommer enbart att använda dem i enlighet med Villkoren. Personuppgifter kommer även att behandlas i bokföringssyfte, upprätthållande av kundkontakter, marknadsföring, utvärdering och förbättring av betalningslösningar och -processer, analys av köpbeteende, förande av statistik, identifikation samt i de fall det skulle vara nödvändigt för Misco av liknande anledningar. Informationen kan också komma att användas för att förbättra Miscos tjänster och produkter samt Webbplatsen för att bättre kunna tillhandahålla erbjudanden och tjänster som är av intresse för Kunden.

 

15.3    Behandling av personuppgifter kan också vara nödvändigt för att Misco ska kunna tillgodose Kundens önskemål om betalningssätt, såsom betalning på kredit. Personuppgifter kommer därför att behandlas mot och delas med myndigheter, tillhandahållare av betalningslösningar och kreditföretag, både inom och utom EU.

 

15.4    Kundens personuppgifter sparas inte längre än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen. En gång om året har Kunden, efter skriftlig begäran, rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Misco har om Kunden ifråga. Kunden kan också begära att Misco rättar eventuella felaktiga personuppgifter.

 

15.5    Misco AB är ett helägt dotterbolag till Systemax, Inc., ett Fortune 1000 Company (NYSE symbol SYX). I händelse av att Misco AB säljs, får sina tillgångar förvärvade eller överlåtna, vare sig frivilligt eller ofrivilligt, eller slås samman med eller blir knutna till någon annan division, fysisk eller juridisk person eller annan enhet, kan kundinformation som ägs eller kontrolleras av Misco AB vara en av de överförda tillgångarna. Misco AB förbehåller sig rätten, som en del av en sådan transaktion, att överföra eller överlåta personuppgifter och annan information från användare av webbplatsen. Informationen skall behandlas för de ändamål som anges i detta kapitel 15 avsnitten 15.1-15.6.

 

15.6    Om hela eller delar av Miscos verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan Kundens personuppgifter lämnas ut till Miscos rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare för de ändamål som anges i detta kapitel 15.

 

16.       Force majeure

16.1    Misco ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Misco inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter utgör grund för befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Misco Kunden om den aktuella situationens uppkomst och slut. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Misco rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

17.       Tvist

17.1    Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska prövas i enlighet med svensk lag och ska i första hand prövas av Allmänna Reklamationsnämnden och därefter av svensk allmän domstol.

 

17.2    Vid eventuell tvist har Misco som policy att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

18.       Meddelanden och övrigt

18.1    Miscos kontaktuppgifter finns angiven på Miscos Webbshop. Alla underrättelser, meddelanden och andra kontakter som Kunden har med Misco ska ske med de kontaktuppgifter som anges där.

 

18.2    Meddelanden och andra underrättelser till Kunden kommer att skickas till den e-postadress som angivits vid skapandet av användarkontot.

 

18.3    Om Kunden har anmält sig till Miscos nyhetsbrev men inte önskar att erhålla dessa i framtiden kan avregistrering ske genom att klicka på länken längst ner i något av Miscos nyhetsbrev, genom att kontakta Miscos kundservice eller på användarkontot.

 

18.4    Kakor (eng. cookies) är små textfiler med data som lagras på besökarens dator och skapas av de webbplatser som besökts i syfte att ge besökare tillgång till olika funktioner. Om Kunden inte accepterar att kakor används kan Kunden göra inställningar i sin webbläsares säkerhetsinställningar så att Kunden antingen inte tar emot några kakor alls eller att Kunden får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på dennes dator. I webbläsaren kan Kunden också radera tidigare lagrade kakor. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor.

 

18.5    Tredjepartsleverantörer, såsom Google och Facebook, kan visa annonser för Misco, t.ex. vid sökningar på www.google.se och på hemsidor på Internet. Tredjepartsleverantör, inkluderat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarens tidigare besök på Webbplatsen. Kunden kan välja att ta bort Googles användning av cookies genom att gå till Googles annonsering "opt-out" via denna länk: http://www.google.com/privacy/ads Andra tredjepartsleverantörer, som Facebook.com, kan också visa annonser för Misco.

 

18.6    Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor. Om Kunden klickar på en sådan länk lämnar Kunden Webbplatsen. Villkoren gäller inte för länkade webbsidor och Misco tar inget som helst ansvar för innehållet eller hanteringen av personuppgifter på sådana webbsidor.

 

18.7    Misco lämnar meddelande om köp av TV-mottagare till Radiotjänst i Kiruna AB i enlighet med 8 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

 

18.8    För frågor rörande Villkoren och avtalet i övrigt är Kunden välkommen att kontakta Misco.

 

Senast uppdaterat: 2016-11-09

Kundvagn
Fyndlista
JABRA
 
PostenVerified by VISAMASTERCARD SecureCodeVi accepterar VISAVi accepterar Mastercard HP Platinum PartnerHP Gold Preferred Partner DellApple Authorised Reseller
© Copyright 2017, Misco AB. Organisationsnummer:556442-1435. Huvudkontor: Östra hamnen 1, 531 40 Lidköping.
Kontor Stockholm, Telefonplan: Telefonvägen 30, 126 37 Hägersten.
Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
MISCO is a trademark of HUK 78 Limited. All others trademarks and copyrights mentioned herein are the property of their respective owners.
   F2: 1.0.6421.37523 2017-07-31 20:50:48