Ring oss på
020 78 78 78
 
| Logga in
Inga ordrar
Produktmeny


Fyndlistan
Köpvillkor, företagskunder
MISCO AB, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKUNDER

 

MISCO AB, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKUNDER

 

Nedan följer Misco AB:s, org.nr 556442-1435, ("Misco") allmänna villkor ("Villkoren") för företagskunder som handlar från webbplatsen misco.se ("Webbplatsen"). Med "Produkt" avses i dessa villkor varor eller tjänster som Misco tillhandahåller. För konsumenter som gör beställning på Webbplatsen gäller Miscos Allmänna villkor för konsumenter. Miscos kontaktuppgifter återfinns under rubriken "Meddelanden" längst ner i Villkoren.

1.         Allmänt och tillämplighet

1.1.      Villkoren är tillämpliga vid beställning via Webbplatsen av kund som inte är konsument i konsumentköplagens mening. Villkoren utgör en del i avtalet mellan Misco och kunden ("Kunden") och reglerar avtalsförhållandet mellan dem, i den mån tvingande lagstiftning inte föreskriver annat. Dessa villkor gäller även all annan försäljning som sker direkt från Misco till kund som inte är konsument.

 

1.2.      Webbplatsen ägs av Misco och dess innehåll ägs av Misco eller används med särskild tillåtelse enligt licens. Innehållet är skyddat av marknads- och immaterialrättslig lagstiftning. Innehåll på Webbplatsen får därför inte obehörigen kopieras eller användas.

 

2.         Beställning och orderbekräftelse

2.1       När beställning sker via Webbplatsen accepterar Kunden Villkoren nedan och förbinder sig att efterleva dem.

 

2.2       Efter att Kunden beställt en Produkt från Webbplatsen skickar Misco en bekräftelse på mottagandet av beställningen. När beställningen har expedierats från Misco skickas en orderbekräftelse till Kunden. Bindande avtal om köp träffas vid orderbekräftelsen.

 

2.3       Den bildinformation om Produkter som återfinns på Webbplatsen utgör enbart illustrationer och återspeglar inte nödvändigtvis Produktens utseende, funktioner, ursprung eller antal. Misco reserverar sig för eventuella bild- eller skrivfel, felaktigt angivna priser och prisjusteringar, felaktig information om Produkts lagerstatus och slutförsäljning samt förbehåller sig rätten att ensidigt korrigera, komplettera eller på annat sätt ändra informationen.

 

2.4       Samtliga Produkter som saluförs på Webbplatsen är avsedda att användas i Sverige, om inte annat uttryckligen anges.

 

3.         Priser och betalning

3.1       Misco publicerar aktuella priser på Produkter på Webbplatsen i realtid. Priserna anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt, om inte annat framgår. Priserna inkluderar inte frakt eller betalningsavgifter. Kostnad för frakt och/eller betalning för de olika frakt- och betalningssätt beräknas vid beställning.

 

3.2       Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Villkoren för respektive betalningssätt framgår på Webbplatsen. Misco har rätt att få betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning om Kunden. Misco äger rätt att neka viss Kund visst betalningssätt om Kunden inte godkänns för det valda betalningssättet eller om det valda betalningssättet inte fungerar vid tillfället för köpet. Misco förbehåller sig, i sådana fall, att ändra det betalningssätt Kunden valt.

 

3.3       Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse enligt lag samt dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad kalendermånad.

 

4.         Återtagande- och äganderättsförbehåll

4.1       Misco har full äganderätt till de levererade Produkterna till dess Kunden i sin helhet fullgjort sitt betalningsåtagande i enlighet med avtal och Villkoren. Kunden äger inte vidaresälja Produkten förrän full betalning erlagts. Misco har rätt att återta levererad Produkt för vilken Kunden inte fullgjort sitt betalningsåtagande enligt avtalet.

 

5.         Leverans och transport

5.1       Produkter som finns i lager skickas normalt inom den tid som anges på Webbplatsen. Produkter som inte finns i lager har normalt en längre leveranstid.

 

5.2       Den förväntade leveranstiden för det aktuella köpet framgår av orderbekräftelsen eller i kassan. Vid leveransförsening underrättar Misco Kunden om detta och bevakar leveransen. Den förväntade leveranstiden är endast en uppskattning och ingen exakt tidsangivelse. För det fall leverans inte kan ske senast 14 dagar efter avtalad leveranstid och detta inte beror på något förhållande på Kundens sida eller att leverans kan ske utan oskäligt dröjsmål, äger kunden häva avtalet. Kunden är inte berättigad till någon slags ersättning vid leveransdröjsmål.

 

5.3       Produkter som ska hämtas ut som paket på utlämningsställe ska hämtas av Kunden inom den tid och enligt de instruktioner som anges i aviseringen. Notera att personlig uthämtning normalt krävs och att giltig legitimation och ordernummer eller annan orderbeteckning ska kunna uppvisas. Kunden får aviseringen om var och när vara ska hämtas per e-post, vanlig post eller, om Kunden lämnat mobilnummer, via telefonsamtal eller SMS.

 

5.4       För outlöst försändelse som returneras till Misco, förbehåller sig Misco rätten att kräva Kunden på ersättning till täckande av Miscos kostnader för transport och administration.

 

5.5       Misco eller transportören kommer att meddela Kunden om avtalad leveranstid försenas och information kommer att lämnas om ny leveranstid. Kunden har ingen rätt att häva köpet vid ny föreslagen leveranstid.

 

6.         Avbeställning av order

6.1       Om ingenting annat särskilt avtalats, har Kunden rätt att avbeställa sin order fram till dess beställningen expedierats hos Misco.

 

6.2       Rätten till avbeställning gäller dock inte Produkter som specifikt inköpts för kundens räkning eller där tillverkning av Produkt påbörjats enligt Kundens specifika önskemål.

 

6.3       För det fall beställd Produkt skulle vara slutsåld eller ej längre saluföras, äger Misco rätt att häva avtalet och återbetala det belopp som Kunden betalat för Produkten.

 

7.         Reklamation

7.1       Reklamationsrätten täcker Produkter som är felaktiga enligt avtalet. Kund som önskar göra gällande fel i beställd Produkt ska underrätta Misco om detta inom 10 dagar från det att felet upptäcktes. Någon reklamation efter att garantitiden för Produkten löpt ut kan inte göras.

 

7.2       Kunden ska vid mottagandet kontrollera att paketet är fritt från skador samt att rätt antal kollin och rätt Produkt har levererats. Kunden ska även undersöka innehållet i paketet för att säkerställa att några dolda fraktskador inte föreligger. Om paketet eller innehållet är skadat ska detta anmälas omgående till transportören (t.ex. PostNord, DHL, Schenker etc.) och till Misco.

 

7.3       Reklamation ska ske till Miscos kundservice per e-post, telefon eller fax. Kunden ska till vid reklamation uppge namn, adress, ordernummer och, i förekommande fall, fakturanummer och andra relevanta uppgifter samt orsaken till reklamationen.

 

7.4       När reklamerad Produkt har returnerats och reklamationen har godkänts kommer Misco att kompensera Kunden i enlighet med gällande rätt och Villkoren. Det är Miscos ambition att kompensation ska betalas inom 30 dagar från att Misco mottagit reklamationen. Återbetalningen kan dock ta längre tid beroende på Produktens och eventuellt fels art. Misco förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Produkten inte är felaktig enligt gällande rätt eller Villkoren.

 

8.         Returer

8.1       Produkt som ska återsändas till Misco p.g.a. återköp eller reklamation (retur) ska paketeras och skickas i originalförpackningen, och i lämpligt ytteremballage. Kunden ansvarar för eventuell skada som beror på att Produkten transporterats med bristfällig förpackning. I de fall Produkten har levererats från Misco i specialemballage (såsom ESD-emballage, antistatpåse och liknande) ska Produkten returneras i samma typ av emballage.

 

8.2       Innan retur ska Kunden kontakta Miscos kundservice för att erhålla ett RMA-nummer (returnummer). Returnumret ska tydligt anges på returförsändelsens yttre emballage.

 

8.3       Kunden står kostnaden och risken för returer. Misco äger på Kundens begäran tillställa Kunden en förbetald paketlapp för retur.

 

8.4       Returer ska märkas med RMA-numret samt skickas till av Misco erhållen adress.

 

9.         Garanti

9.1       Garantitiden skiljer sig åt mellan olika Produkter som säljs på Webbplatsen och specificeras i produktinformationen för respektive Produkt. Garantiärenden kan hanteras av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad, eller av Misco direkt, beroende på ärendets art. För information om specifik Produkt ombeds Kunden kontakta Misco.

 

9.2       Misco erbjuder dock alltid 1 års garanti för de Produkter Misco säljer, om inget annat anges i respektive Produkts produktinformation. För vissa förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner, tonerkasetter, batterier och lampor, gäller i regel dock en garantitid på 6 månader om inget annat anges i produktinformationen för respektive Produkt. 

 

10.       Ansvar för fel m.m.

10.1    Miscos ansvar för fel i Produkt, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsad till vad som följer av Villkoren.

 

10.2    Misco ansvarar endast för direkt skada och ansvarar inte under några omständigheter för indirekta skador såsom förlust i näringsverksamhet, förlust av information, ersättningsskyldighet mot tredje man eller liknande följdskador.

 

10.3    Misco svarar heller inte för annan skada som uppkommit på grund av att Produkt använts på ett annat än enligt Misco eller av tillverkaren angivet sätt. Detsamma gäller om Kunden försökt använda Produkt tillsammans med annan utrustning på ett sätt som påverkar Produktens funktion eller ändrat Produkten i egen regi, dvs. inte efter Miscos eller tillverkarens uttryckliga instruktioner.

 

11.       Support

11.1    Misco erbjuder ingen teknisk support eller användarstöd, om inte annat avtalats. För teknisk support och användarstöd hänvisas till respektive tillverkare av specifik Produkt eller, i förekommande fall, tillhandahållare av betalningslösning. Vissa tillverkare lämnar endast support på engelska, och i vissa fall endast per e-post eller online. På förfrågan förser Misco Kunden med berörd tillverkares kontaktuppgifter.

 

12.       Användarkonto

12.1    Vid beställning från Webbplatsen har Kunden möjlighet att skapa ett användarkonto. Kunden intygar att uppgifter som lämnas vid skapandet av användarkontot är fullständiga och korrekta.

 

12.2    Kunden förbinder sig att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga och bevara dem på ett betryggande sätt samt aktsamt skydda åtkomsten till användarkontot från obehörigt användande. Om Kunden misstänker att tredje part obehörigen har åtkomst till användarkontot ska Kunden omedelbart underrätta Misco om detta och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa sådan åtkomst, t.ex. genom att byta lösenord.

 

13.       Personuppgifter

13.1    Under fullgörandet av avtalet kan Misco komma att behöva behandla personuppgifter som angår Kundens anställda eller annan personal. Kunden ansvarar gentemot Misco för att sådan personal informerats om att sådan behandling kan bli nödvändig. För behandling av sådana personuppgifter gäller villkoren i detta avsnitt. Misco AB, org.nr 556442-1435, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

 

13.2    Misco samlar in och behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). För att Misco ska kunna fullgöra sina åtaganden krävs att Misco samlar in och behandlar uppgifter om Kunden, vilket inkluderar uppgifter som lämnas i samband med beställning och uppgifter som Kunden lämnar till Misco vid skapande av användarkonto, per telefon, e-post eller brev, såsom namn, adress, e-post, konto- och bankuppgifter, telefonnummer, köp- och betalningshistorik, samt IP-adress. Även så kallad icke-personlig identifierbar information samlas in när Kunden besöker Miscos webbplats. Exempel på detta kan vara vilken webbläsare Kunden använder, (Internet Explorer, Chrome eller Firefox m.fl.) vilket operativsystem Kunden använder (Windows, Mac, iOS etc.) eller vilka webbsidor Kunden har besökt på Webbplatsen. Misco behandlar Kundens personuppgifter med största möjliga omsorg och kommer enbart att använda dem i enlighet med Villkoren. Personuppgifter kommer även att behandlas i bokföringssyfte, upprätthållande av kundkontakter, marknadsföring, utvärdering och förbättring av betalningslösningar och -processer, analys av köpbeteende, förande av statistik, identifikation samt i de fall det skulle vara nödvändigt för Misco av liknande anledningar. Informationen kan också komma att användas för att förbättra Miscos tjänster och produkter samt Webbplatsen för att bättre kunna tillhandahålla erbjudanden och tjänster som är av intresse för Kunden.

 

13.3    Behandling av personuppgifter kan också vara nödvändigt för att Misco ska kunna tillgodose Kundens önskemål om betalningssätt, såsom betalning på kredit. Personuppgifter kommer därför att behandlas mot och delas med myndigheter, tillhandahållare av betalningslösningar och kreditföretag, både inom och utom EU.

 

13.4    Personuppgifter sparas inte längre än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen. En gång om året har den registrerade, efter skriftlig begäran, rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Misco har om denne. Den registrerade kan också begära att Misco rättar eventuella felaktiga personuppgifter.

 

13.5    Misco AB är ett helägt dotterbolag till Systemax, Inc., ett Fortune 1000 Company (NYSE symbol SYX). I händelse av att Misco AB säljs, får sina tillgångar förvärvade eller överlåtna, vare sig frivilligt eller ofrivilligt, eller slås samman med eller blir knutna till någon annan division, fysisk eller juridisk person eller annan enhet, kan kundinformation som ägs eller kontrolleras av Misco AB vara en av de överförda tillgångarna. Misco AB förbehåller sig rätten, som en del av en sådan transaktion, att överföra eller överlåta personuppgifter och annan information från användare av webbplatsen. Informationen skall behandlas för de ändamål som anges i detta kapitel 13 avsnitten 13.1-13.6.

 

13.6    Om hela eller delar av Miscos verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till Miscos rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare för de ändamål som anges i detta kapitel 13.

14.       Force majeure

14.1    Misco ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Misco inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter utgör grund för befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Misco Kunden om den aktuella situationens uppkomst och slut. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Misco rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

15.       Tvist

15.1    Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk allmän domstol.

 

16.       Meddelanden och övrigt

16.1    Miscos kontaktuppgifter erhålles via Miscos kontaktcenter på Misco.se. Alla underrättelser, meddelanden och andra kontakter som Kunden har med Misco skall ske via Misco.se.

 

16.2    Misco kommer att tillställa underrättelser och meddelanden till Kunden till den e-postadress som Kunden uppgivit på användarkontot.

 

16.3    Om Kunden har anmält sig till vårt nyhetsbrev men inte önskar att erhålla dessa i framtiden kan avregistrering ske genom att klicka på länken längst ner i något av Miscos nyhetsbrev, genom att kontakta Miscos kundservice eller på användarkontot.

 

16.4    Kakor (eng. cookies) är små textfiler med data som lagras på besökarens dator och skapas av de webbplatser som besökts i syfte att ge besökare tillgång till olika funktioner. Om Kunden inte accepterar att kakor används kan Kunden göra inställningar i sin webbläsares säkerhetsinställningar så att Kunden antingen inte tar emot några kakor alls eller att Kunden får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på dennes dator. I webbläsaren kan Kunden också radera tidigare lagrade kakor. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor.

 

16.5    Tredjepartsleverantörer, såsom Google och Facebook, kan visa annonser för Misco, t.ex. vid sökningar på www.google.se och på hemsidor på Internet. Tredjepartsleverantör, inkluderat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarens tidigare besök på Webbplatsen. Kunden kan välja att ta bort Googles användning av cookies genom att gå till Googles annonsering "opt-out" via denna länk: http://www.google.com/privacy/ads Andra tredjepartsleverantörer, som Facebook.com, kan också visa annonser för Misco.

 

16.6    Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor. Om Kunden klickar på en sådan länk lämnar Kunden Webbplatsen. Villkoren gäller inte för länkade webbsidor och Misco tar inget som helst ansvar för innehållet eller hanteringen av personuppgifter på sådana webbsidor.

 

16.7    Misco är i vissa fall skyldiga att lämna meddelande om köp av TV-mottagare till Radiotjänst i Kiruna AB i enlighet med 8 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

 

16.8    För frågor rörande Villkoren och avtalet i övrigt är Kunden välkommen att kontakta Misco.

 

Senast uppdaterat: 2016-11-09

 

Kundvagn
Fyndlista
JABRA
 
PostenVerified by VISAMASTERCARD SecureCodeVi accepterar VISAVi accepterar Mastercard HP Platinum PartnerHP Gold Preferred Partner DellApple Authorised Reseller
© Copyright 2017, Misco AB. Organisationsnummer:556442-1435. Huvudkontor: Östra hamnen 1, 531 40 Lidköping.
Kontor Stockholm, Telefonplan: Telefonvägen 30, 126 37 Hägersten.
Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
MISCO is a trademark of HUK 78 Limited. All others trademarks and copyrights mentioned herein are the property of their respective owners.
   F2: 1.0.6421.37523 2017-07-31 20:50:48